Regulamin serwisu superclass.pl

§ 1.
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę. Warunkiem zawarcia Umowy z Usługodawcą jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2020 r.
 3. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  a. USŁUGODAWCA – Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-329), ul. pl. Powstańców Śląskich 13/4, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości,
  b. UMOWA – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie,
  c. KLIENT – osoba, która zawarła Umowę.
  d. KURSANT – Klient lub inna osoba wskazana przez Klienta, która na podstawie zawartej Umowy uczestniczy w Kursie,
  e. OPIEKUN – rodzic lub opiekun prawny Kursanta.
  f. KURS – odpłatna usługa szkoleniowo-edukacyjna świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem,
  g. REGULAMIN – niniejszy dokument,
  h. SERWIS – serwis internetowy znajdujący się pod adresem superclass.pl,
  i. APLIKACJE – platforma usługodawcy i inne programy komputerowe wskazane za pośrednictwem Serwisu, służące m.in. do realizacji Usługi.
  j. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem: superclass.pl/polityka-prywatnosci,
  k. WYNAGRODZENIE – wynagrodzenie Usługodawcy za prowadzenie Kursu.
  l. ZEWNĘTRZNY KANAŁ PŁATNOŚCI – zewnętrzny operator:
  – DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie

§ 2.
Wymaganie techniczne

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą cookies (ciasteczka) oraz JavaScript w przeglądarce internetowej Google Chrome w najnowszej stabilnej wersji.
 2. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z urządzenia, wolnego od wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania, z systemem Microsoft Windows 10 lub MacOS 10.8, oba we wskazanych lub wyższych wersjach.
 3. Wymagane jest także posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 10Mb/s, gdzie dostępny transfer w momencie korzystania z Aplikacji powinien być wolny w co najmniej 80 %. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszej stabilnej wersji przeglądarki Google Chrome. W przypadku korzystania przez Kursanta z innej lub starszej Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji. W przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie Serwisu lub Aplikacji.
 4. Do prawidłowego udziału w Kursie wymagane jest korzystanie z urządzenia z podłączeniem do Internetu, wyposażonego w kamerę, mikrofon, głośniki albo słuchawki i spełniającego wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której prowadzona jest rozmowa.
 5. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@superclass.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest niezwłocznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 10:00-16:00. Rozpatrzenie niektórych spraw może zająć więcej niż 1 dzień.

§ 3.
Sprzedaż i realizacja usług

 1. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Świadczenie  Kursów oraz innych usług dodatkowych dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 2. Usługodawca oferuje dostęp do Kursów za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji.
 3. Przedmiotem Kursu jest nauka podstaw programowania komputerowego i innych umiejętności powiązanych. Szczegółowy program każdego Kursu został opisany w Serwisie.
 4. Wybrany Kurs można zakupić wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wyrazić zgodę lub umożliwić zakup Kursu w inny sposób.
 5. Klient zobowiązany jest podać wymagane przez Usługodawcę przy procedurze zakupu dane osobowe oraz inne informacje niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Kursu (np. dane Kursanta, jeżeli jest nim osoba inna niż Klient).
 6. Kursy odbywają się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem umieszczonym w Serwisie, wskazującym na bieżąco daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Kursów.
 7. Usługodawca lub osoba prowadząca Kurs zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Kursu, o których informuje się Klienta.
 8. Podczas Kursu Kursanci zobowiązani są do przestrzegania zasad danego Kursu opisanych w Serwisie oraz poleceń prowadzącego Kurs.
 9. Warunkiem rozpoczęcia Kursu jest zebranie minimalnej liczby Kursantów dla danego Kursu według informacji umieszczonych w Serwisie. W przypadku braku zebrania minimalnej ilości osób Usługodawca powiadamia o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. W takim wypadku Klient ma prawo do zwrotu uiszczonego Wynagrodzenia lub zaliczenia go na poczet Kursu w innym terminie, po uzgodnieniu z Usługodawcą.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu bez podawania przyczyny. W takim wypadku Klient zachowuje prawo do zwrotu Wynagrodzenia. Jeżeli do odwołania Kursu doszło w trakcie jego trwania, Klientowi przysługuje zwrot Wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do odwołanego okresu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Kurs w każdym czasie.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Kursach, o ile zostaną do nich zgłoszone przez Opiekuna.
 13. Klient lub Opiekun (jeżeli Kursant jest niepełnoletni) wyrażają zgodę na wykorzystywanie efektów działań Kursanta w Kursie wraz z jego zanonimizowanym lub za dodatkową zgodą pełnym wizerunkiem, utrwalonych w postaci tekstu, zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych Usługodawcy. Zgoda ta obowiązuje nieodpłatnie przez czas trwania  Kursu oraz po jego zakończeniu do czasu jej odwołania.

§ 4.
Wynagrodzenie

 1. Aktualny cennik Kursów dostępny jest w Serwisie. Podane w cenniku Wynagrodzenie jest wyrażone w kwotach brutto wraz z podatkiem VAT.
 2. Klient może zapłacić za Kurs wyłącznie w walucie wyświetlonej w Serwisie podczas procedury zakupu.
 3. Wynagrodzenie za Kurs uiszczane jest z góry, przy wykorzystaniu Zewnętrznego Kanału Płatności. Usługodawca może oferować także inny sposób rozliczenia danego Kursu, np. ratalny, przy czym wynikać to musi wprost z warunków opisanych w Serwisie.
 4. Niektóre banki mogą pobierać opłatę lub prowizję przy płatności kartowej i doliczyć ją zgodnie z obowiązującym własnym cennikiem co jest niezależne od Usługodawcy.
 5. W przypadku płatności ratalnej brak uiszczenia kolejnej raty przez Klienta uprawnia Usługodawcę do odmówienia Kursantowi uczestnictwa w Kursie w zakresie nieopłaconym przez Klienta.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Kursie, zachowując prawo do zwrotu całości Wynagrodzenia najpóźniej do 14 dnia trwania Kursu, licząc od zaplanowanej daty rozpoczęcia Kursu, z zastrzeżeniem § 5 Umowy. Klient powinien podać Usługodawcy rzeczywistą przyczynę rezygnacji.
 7. Klient zgadza się na otrzymywanie faktur lub innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną.

§ 5.
Zawarcie Umowy oraz prawo odstąpienia od Umowy

 1. W celu złożenia zamówienia na Kurs należy dokonać wyboru Kursu, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Serwisie.
 2. Warunkiem niezbędnym do nabycia Kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia w Serwisie. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy i uczestnictwa w Kursie jest akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zapłata Wynagrodzenia.
 4. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 5. Złożenie i opłacenie zamówienia przez Klienta oraz powiadomienie Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Usługodawcę jest równoważne z zawarciem Umowy. Usługodawca może wyrazić zgodę na zawarcie Umowy także na innych zasadach.
 6. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy poprzez złożenie Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można wysłać na adres siedziby Usługodawcy lub na następujący adres e-mail kontakt@superclass.pl.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia Kursu a przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wysokość zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uiszczonego przez Klienta Wynagrodzenia.

§ 6.
Prawa i obowiązki Klientów i Kursantów

 1. Klient zobowiązuje się:
  a. do korzystania z konta Klienta zgodnie z Regulaminem,
  b. w przypadku gdy Kursantem nie jest Klient zapewnienie, aby Kursant podczas Kursu przestrzegał Regulaminu,
  c. nie korzystać z Serwisu i Aplikacji w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub prowadzenie Kursu,
  d. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępne są usługi Usługodawcy,
 2. Zabrania się zamieszczania w Serwisie i Aplikacjach materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać przepisy prawa, dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.
 3. Zabrania się ponadto zamieszczania w Serwisie i Aplikacjach przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona).

§ 7.
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do:
  a. informowania Klientów drogą elektroniczną o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub Aplikacji lub ważnych powiadomieniach związanych z usługami i produktami Usługodawcy,
  b. pytania Klientów o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Kursów, w tym z Serwisu lub Aplikacji,
  c. badania sposobu korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać usługi funkcjonalnie i technicznie,
  d. według własnego uznania zmieniać właściwości, funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowania Kursów lub innych usług Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub Aplikacji z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z ich konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Klientów i Kursantów.
 3. Usługodawca uprawniony jest w trakcie trwania Umowy do zablokowania konta Klienta w przypadku niedokonania zapłaty Wynagrodzenia, do którego zobowiązał się Klient, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta lub Kursanta. Blokada konta trwa do czasu wyjaśnienia sprawy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku:
  a. naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Klienta lub Kursanta skutkującego szkodą, naruszeniem dóbr osobistych lub innych praw chronionych Usługodawcy lub jego kontrahentów (np. innych Klientów), lub
  b. rażącego naruszenia Regulaminu przez Klienta lub Kursanta, w szczególności jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny.
 5. Konto Klienta może zostać usunięte na skutek:
  a. wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  b. jeżeli upłynęło 30 dni od rejestracji Konta w Serwisie a Klient w tym czasie nie zawarł Umowy,
  c. Klient nie zawarł żadnej nowej Umowy przez okres 60 dni, 
 6. Usunięcie konta Klienta powoduje utratę dostępu przez Klienta do wszelkich danych, w tym danych osobowych, zapisanej historii odbytych Kursów, niewykorzystanych benefitów itp. oraz utratę wirtualnego profilu.

§ 8.
Odpowiedzialność

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoje oraz Kursanta (w przypadku gdy Kursant nie jest Klientem) związane z uczestnictwem w Kursie oraz korzystanie z Serwisu i Aplikacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,
  b. niemożność uczestniczenia w Kursie z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  c. skutki ujawnienia hasła do konta Klienta z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  d. poniesione szkody w związku z uzasadnionym usunięciem lub blokadą konta,
  e. poniesione szkody, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, na które nie miał wpływu Usługodawca,
  f. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich (strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów lub właścicieli, Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron),
 3. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 4. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych przez Klienta w celu zapłaty Wynagrodzenia.
 5. Usługodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za zawinione przez niego szkody wynikające z nienależytego wykonania Umowy, do wysokości Wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej w przypadku konsumentów).

§ 9.
Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej reklamację (np. nieprawidłowo świadczona usługa, blokada konta, błędy Serwisu lub Aplikacji itp.) drogą elektroniczną do pomocy technicznej.
 2. W zgłoszeniu należy wskazać:
  a. login,
  b. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
  c. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
  d. jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, to należy wskazać jej numer.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Wniesienie reklamacji nie wpływa na bieg Kursu i innych zobowiązań z Umowy.

§ 10.
Ochrona Danych Osobowych

 1. Usługodawca jako administrator danych szanuje prawo do prywatności Klientów oraz Kursantów i dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji, logowania, korzystania z Serwisu i Aplikacji (SSL).
 2. Dane osobowe lub dane kartowe potrzebne do zapłaty Wynagrodzenia zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności. Na potrzeby rozliczeń w Aplikacjach lub Serwisie mogą być zapisywane faktury lub inne dokumenty księgowe.
 3. Zewnętrzny Kanał Płatności wymaga wprowadzenia niezbędnych danych kartowych albo danych do konta. Dane te nie są przetwarzane przez Usługodawcę.
 4. Dane osobowe Klientów i Kursantów przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejską oraz wdrożoną Polityką Prywatności.

§ 11.
Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca wskazuje, że wszelkie materiały i usługi dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim. Ich rozpowszechnianie bez zgody twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu i Aplikacji, w tym materiałów udostępnianych za ich pośrednictwem w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie “SuperClass” w formie słownej oraz graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. “SuperClass” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, Aplikacji lub materiałów udostępnianych za ich pośrednictwem, w tym w szczególności jako zrzuty ekranu.
 5. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Serwisu, Aplikacji lub materiałów udostępnianych za ich pośrednictwem, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Kursant lub Klient poprzez dodawanie każdorazowo danych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji udziela Usługodawcy na dany materiał niewyłącznej licencji, na czas trwania Umowy i okres 10 lat po usunięciu Konta, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia usług przez Usługodawcę:
  a. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
  b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
  c. publiczne lub niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
  d. publiczne lub niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego, jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub obrazów, w sposób trwały lub czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub osoby trzecie,
  e. usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Kursantów lub użytkowników Serwisu lub Aplikacji lub osoby trzecie, jak i przesłania na żądanie.

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. Dla uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klientów będących konsumentami, jakie przysługują im na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sprzeczności zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnych zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O wprowadzonych zmianach Usługodawca informuje Klientów drogą elektroniczną. Drobne zmiany redakcyjne w Regulaminie lub inne nie wpływające na zobowiązania Klienta lub Usługodawcy nie stanowią zmiany Umowy.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu (Umowy) Klient ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nierozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Klienta na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nową wersją Regulaminu. Uprawnienie do rozwiązania Umowy nie dotyczy zmian redakcyjnych oraz innych niewpływających na zobowiązania stron.
 5. Zmiana cennika Kursów nie dotyczy Kursów opłaconych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 9. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę, zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba że przepisy dotyczące konsumentów stanowią inaczej.